Önnek mi erről a véleménye?
Ön szerint a magyar politikusok által elvégzett munka arányban áll-e juttatásaikkal?
 
Keresés

könyvelői szerződés

Könyvelői szerződés mindenképpen célszerű írásban rögzíteni.

 

Jelenlegi tendencia szerint egyre több felelősséget hárít át a törvény alkotó a bejelentett meghatalmazottra, ezért ezeket a fontosnak tartjuk írásban előre rögzíteni.

 

Az általunk közzétett könyvelői szerződést mindenképpen lehet alapként tekinteni

Az általunk közzétett könyvelői szerződést mindenképpen lehet alapként tekinteni

 

 

 

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a..................................... Társaság /cím /, mint megbízott /továbbiakban:megbízott/

másrészről ... …....................….. mint megbízó /továbbiakban:megbízó/ között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.,A megbízó megbízza a megbízottat a …....................................... társaság/egyéni vállalkozás

/továbbiakban:vállalkozás/ egyéb:..................-............................... könyvelési/bérszámfejtési/TB.-ügyintézési  feladatainak ellátásával. A megbízott a megbízást elfogadja.

2.,A megbízás magában foglalja az 1.pontban rögzített vállalkozás bevallásainak folyamatos, pontos elkészítését, határidőbe az illetékes hivatalokhoz történő  beadását, a bérszámfejtési feladatok ellátását, a Tb-ügyintézést, folyószámlák egyeztetését, teljes körű könyvelési feladatok ellátását szakirányú tanácsadást. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízott nem köteles a megbízó által átadott számlák valódiságát, beltartalmát vizsgálni.

3.,A megbízó kötelezettséget vállal arra,hogy

 • bizonylatait legkésőbb a tárgyhót követő 05.napjáig a megbízott részére átadja,
 • előzetesen köteles értesíteni a vállalkozást érintő változásokról a megbízottat annak érdekében,hogy a szükséges tanácsadást megadhassa, és a bejelentéseket határidőben megtehesse,
 • a vállalkozás működésével kapcsolatos mindennemű változás megtörténtéről a változást követő 5 napon belül értesíti a megbízottat, a kapcsolódó szükséges okiratokat ugyanezen időn belül a megbízott rendelkezésére bocsátja,
 • a jogviszony fennállása alatt a megbízott tájékoztatása szerint köteles eljárni, illetve az e tájékoztatás ellenére tett intézkedésekért a megbízott felelősséget nem vállal.

 

A megbízó tudomásul veszi,hogy a határidőn túl átadott változások bejelentésével kapcsolatos bírság őt terheli.

4.A megbízott vállalja, hogy

 • a megbízó  által határidőben rendelkezésre bocsátott bizonylatait az átvételt követően folyamatosan lekönyveli
 • az időközi változásokat – melyeket határidőben hozott a megbízó a megbízott tudomására – a hivatalok részére határidőben bejelenti
 • jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, a megbízó figyelmét a rávonatkozó változásokra haladéktalanul felhívja,
 • a megbízó kérésére a szükséges esetekben a- havi bizonylat átadás időpontján felül -a konzultációra megbízó jelzésétől számított három munkanapon belül lehetőséget biztosít,
 • a havi, negyedéves és év végi zárlati munkák és bevallások beadását a jogszabályban meghatározott határidőig teljesíti, feltéve,hogy a megbízó a szükséges bizonylatokat legkésőbb a tárgyévet követő január 31.napjáig átadja a megbízott részére
 • a bejelentéseket, egyéb szükséges intézkedéseket határidőben megteszi,
 • a mindenkor hatályos jogszabályok szerint előírt befizetési kötelezettségekre a megbízót határidőben értesíti.

5.,A:/A felek a megbízási díj mértékét havi …......... Ft-ban határozzák meg, mely minden tárgyhót követő 05.napjáig, azaz a tárgyhavi bizonylatok leadásakor esedékes a megbízó számlája alapján.

B: /A felek rögzítik,hogy az év végi zárlati munkák,bevallások elkészítése fejében a rendes havi megbízási díjon felül ….........Ft megbízási díjat fizet a megbízó megbízott részére, amelyet a bevallások aláírásával egyidejűleg köteles teljesíteni.

C: /Felek rögzítik,hogy a megbízási díj mértéke évente az infláció mértékével azonos %-kal emelkedik minden tárgyévet követő év február 1.napjától kezdődően.

Az inflációval növelt első  megbízási díj minden tárgyév február 5.napján esedékes.

D: / Felek kikötik,hogy a jelen pontban rögzített megbízási díj mértéke új megállapodás tárgya abban az esetben, ha a megbízó vállalkozásának üzletmenetében a megbízott részére jelentős többletkötelezettséggel járó változások következnek be.

A felek erre az esetre megállapodnak abban,hogy a megbízott jelzésétől számított 15 napon belül megtárgyalják és módosítják a jelen szerződésben rögzített megbízási díjat, mely a következő hónaptól esedékes. Megegyezés hiányában a jogviszony megszűnik, melynek következtében a megbízott a nála lévő összes iratokat bizonylatokat további 15 napon belül a megbízó rendelkezésére bocsátja.

6.,A felek rögzítik,hogy a jelen szerződés határozatlan időre jött létre. A szerződés alapján létrejött jogviszonyt bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli felmondással megszüntetheti. A felmondási idő:.....30........ nap

7.,Megbízott kötelezettséget vállal arra,hogy a megbízó által határidőben eljuttatott iratok, bevallások, bejelentések elmulasztása, vagy hibás volta miatt kirótt bírságot megfizeti 15 munkanapon belül.

8.,A felek súlyos szerződésszegésnek minősítik:

- A megbízó részéről: a megbízási díj 2 hónapig nem fizetése,

- A megbízott részéről: a határidőben eljuttatott anyagokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek 2 hónapig történő elmulasztása.

9.Felek azonnali felmondási jogot kötnek ki a jelen szerződés 5.D/és 8.pontjában foglalt esetekre.

10.A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 2011....................el lép életbe.

A felek jelen szerződést,mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

Szeged,2011...........................


…........................................                                             …......................................

megbízó       megbízott